นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 33 ฉบับที่ 737 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 33 ฉบับที่ 737 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

GBS_insertEmbeddedViewer(“Wsw3EAAAQBAJ”, 500,400);